Limited Şirket İşlemleri

KURULUŞ

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Anasözleşme (5 Adet) 
3. Noterce düzenlenmiş şirket ortakları ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi aslı ( 3 Adet) 
4. Kurucular Beyanı aslı (Tüm ortaklar imzalı 2 Adet)
5. Şirket ortağı olmayan bir kişiyede yetki verilecekse; Görev Kabul Beyanı (2 Adet)
6. Kuruluş Bilgi Formu Asıl (3 Adet) 
7. Ortakların ve müdürün kimlik fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah bel. aslı (4’er Adet) 
8. Ortakların ve müdürün Nüfus Müd.’den alınmış nüfus kayıt örneği veya sabıka kaydı aslı (2’şer Adet)
9. Ortakların ve müdürün fotoğrafları (3’er Adet) 
10. Defterleri ve evrakları tutacak SMMM faaliyet belgesi aslı (1 Adet)
11. Kira Kontratı Aslı (1 Adet)
12. Anasözleşmede belirtilen sermayenin onbindedördünün Rekabet Kurumu, Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi (Hesap No:80000011-İBAN : TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) hesabına yatırıldığına dair dekont aslı (1 Adet) 
13. Anasözleşmede belirtilen nakit sermayenin şirket adına açılmış banka hesabına ¼ ‘ünün tescilden önce peşin ödendiğine dair banka dekontunun aslı.   
 
 
Not: a) Ltd. Şti. Sermayesi en az 10.000,00 Tl olmalıdır.Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde; bunun tespitine ilişkin ilgili mahkemeden; bilirkişi atama yazısı, bilirkişi raporu ve mahkemenin sermaye tespit kararı aslı. 
b) Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı sureti (Herhangi bir ipotek, rehin söz konusu ise ilgili kuruluştan alınacak muvafakat yazısı  1’er Adet) 
c) Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise temsilci kararı, merkezi Burdur dışında olan tüzel ortak için buna ilaveten anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, limited şirket ise noter onaylı imza sirküleri aslı veya enson müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (1 Adet) 
d) Varsa İşveren vekillerinin noterden onaylı vekaletnameleri ve vekil atanan kişinin imza beyannamesi aslı (2 Adet) kimlik fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden ikametgah belgesi aslı (4’er Adet)  
 
  Not: Yabancı ortak var ise;
     a) Pasaportun Noter Onaylı Türkçe tercümesi  
     b) Vergi Dairesinden Alınan Vergi Numarası’nı belirten yazının aslı 
     c) Yabancı uyruklu ortak yetkili olacak ise çalışma izin belgesi ve ikametgah belgesi aslı (1’er Adet)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
 
Belgeler:

ŞUBE AÇILIŞI

BAŞKA BİR SİCİL MEMURLUĞUNA KAYITLI ŞİRKETİN BURDUR ŞUBESİNİN AÇILIŞI: 
1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Şube açılışına ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurul Kararı. Tüm ortaklar imzalı (3 Adet) (bu kararda şubenin ticaret unvanı, (Not:2) sermayesi, açık adresi, faaliyet konusu, temsilcileri, temsil şekli ve temsil süresi açıkça belirtilecektir)
3. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliği’nin 120. maddesine göre alınan belge aslı (1 Adet)
4. Merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınan; şirketin kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içersinde yapılan tüm değişikliklere ait onaylı belgeler ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri. (1’er Adet)
5. Şube temsilcisinin şube unvanı altında düzenlenen tescil talepnamesi (2 Adet)
6. Şube temsilcisinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
7. Şube temsilcisinin Nüfus Kayıt Örnekleri veya Sabıka Kayıtları aslı (2’şer Adet)    
8. Şube temsilcisinin 3’er adet fotoğrafları. 
9. Gündemin Ortaklara Tebliğ listesi.
10. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilileri imzalı) 
11. İşyeri kira ise kira kontratı aslı, şirkete ait ise tapu fotokopisi veya Rödovans Sözleşmesi aslı (1 Adet)
12. Şube temsilcisi şirket ortakları dışından atanacaksa yetkili atanan kişinin; Noterden Tescil Talepnamesi (2 Adet), görev kabul beyanı (2 Adet)

NOT : 
1 – İşlemler vekalet verilen bir kişi tarafından yürütülecek ise; vekalet verilen kişinin; Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve Noterden İmza Beyannamesi aslı (2’şer Adet) 
2 – Şubenin bulunduğu yer; Burdur merkezde ise; Burdur Şubesi, İlçelerde ise; Ağlasun Şubesi, Altınyayla Şubesi, Çeltikçi Şubesi, Çavdır Şubesi, Gölhisar Şubesi, Karamanlı Şubesi, Kemer Şubesi, Tefenni Şubesi, Yeşilova Şubesi olarak belirtilmelidir. 

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.

Belgeler:
MERKEZİ BURDUR'DA BULUNAN ŞİRKETİN BURDUR'DA ŞUBE AÇILIŞI:
1. Dilekçe
2. Şube açılışına ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı. (3 Adet) (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, açık adresi, faaliyet konusu, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen tescil talepnameleri (2 Adet)
4. Şube temsilcilerinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
5. Şube temsilcilerinin Sabıka Kayıtları veya Nüfus Kayıt Örnekleri (2’şer Adet)
6. Şube temsilcilerinin 3’er adet fotoğrafları
7. Gündemin Ortaklara Tebliğ listesi
8. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilileri imzalı)
9. Kira kontratı aslı veya işyeri kendi adına ise Tapu Fotokopisi yada Rödovans Sözleşmesi Aslı (1 Adet)

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.

Belgeler:

ŞUBE YETKİ KARARI

Başka bir sicil memurluğuna kayıtlı şirketin Burdur Şubesinin açılışı : 
1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Merkez Tic. Sic. Müdürlüğü tarafından onaylı son Ortaklık durumunu gösteren yazı aslı (1 Adet) 
4. Şube temsilcisinin şube ünvanı adı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi (2 Adet)
5. Yetkili atanan kişinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6. Yetkili atanan kişinin sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
7. Şube temsilcisi şirket ortakları dışından atanacaksa yetkili atanan kişinin görev kabul beyanı  (2 Adet)
8. Gündemin Ortaklara elden tebliğ listesi.
 
NOT : 
1 – İşlemler vekalet verilen bir kişi tarafından yürütülecek ise; vekalet verilen kişinin; Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve Noterden İmza Beyannamesi aslı (2’şer Adet) 
2 – Şubenin temsil şekli, temsil süresi açıkça belirtilmelidir. 
 
Belgeler:

ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ

ŞUBE-ÜNVAN-ADRES-KARAR DEĞİŞİKLİĞİ
1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Merkez Tic. Sic. Müdürlüğü tarafından onaylı son Ortaklık durumunu gösteren yazı aslı (1 Adet)
4. Gündemin Ortaklara elden tebliğ listesi.
5. Kira kontratı veya Tapu fotokopisi (işyeri kendisine ait ise)

NOT :
1 – İşlemler vekalet verilen bir kişi tarafından yürütülecek ise; vekalet verilen kişinin; Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve Noterden İmza Beyannamesi aslı (2’şer Adet)

Belgeler:
ŞUBE-YETKİ-ADRES-KARAR DEĞİŞİKLİĞİ
1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Merkez Tic. Sic. Müdürlüğü tarafından onaylı son Ortaklık durumunu gösteren yazı aslı (1 Adet)
4. Şube temsilcisinin şube ünvanı adı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi (2 Adet)
5. Yetkili atanan kişinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6. Yetkili atanan kişinin sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
7. Şube temsilcisi şirket ortakları dışından atanacaksa yetkili atanan kişinin görev kabul beyanı (2 Adet)
8. Gündemin Ortaklara elden tebliğ listesi.
9. Kira kontratı veya Tapu fotokopisi (işyeri kendisine ait ise)

NOT :
1 – İşlemler vekalet verilen bir kişi tarafından yürütülecek ise; vekalet verilen kişinin; Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve Noterden İmza Beyannamesi aslı (2’şer Adet)
2 – Şubenin temsil şekli, temsil süresi açıkça belirtilmelidir. 

Belgeler:

ŞUBE KAPANIŞI

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Şubenin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan gazetelerin fotokopileri (1’er Adet)
4.   Gündemin Ortaklara elden Tebliğ Listesi 
 
Belgeler:

MERKEZ NAKLİ

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2. Merkezin Kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Sicil Tüzüğü’nün 47.maddesine göre alınan belge aslı (1 Adet) 
3. Merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınan; şirketin kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içersinde yapılan tüm değişikliklere ait onaylı belgeler ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (Hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılanların kimlik fotokopileri ve ikametgah belgelerinin onaylı suretleri eklenmelidir.)
4. Merkez nakline ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurul Kararı. (3 Adet) (Bu kararda değişen adresin eski ve yeni şekli açıkça belirtilmelidir.)
5. Merkez nakline ilişkin tadil metni aslı (2 Adet, ortaklarca imzalı)
6. Şirket temsilcilerinin şirket unvanı altında düzenlenen imza sirküleri aslı (1 Adet)
7. Şirket ortaklarının Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)    
8. Şirket ortaklarının 3’er adet fotoğrafları 
9. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilileri imzalı) 
10. Kira kontratı aslı veya işyeri kendi adına ise Tapu Fotokopisi yada Rödovans Sözleşmesi Aslı (1 Adet)
11. Gündemin Ortaklara Tebliğ Listesi 
 
NOT : 
1 – Merkez Nakli esnasında; Hisse devri ve Yetki Değişikliği varsa istenen belgeler eklenmelidir.
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
 
Belgeler:

ŞİRKET BİRLEŞMESİ

ŞİRKET-BİRLEŞMESİ-(DEVİR-ALAN-ŞİRKET)
1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Birleşme Kararının alındığı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Noter Onaylı Birleşme Sözleşmesi (3 Adet)
4. Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
5. Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkin tadil metni (2 Adet)
6. Birleşme Bilançosu (2 Adet)
7. Sermayenin ödendiğine YMM veya SMMM Raporu ve Faaliyet Belgesi aslı (1’er Adet)
8. Borç Taahhüdü (2 Adet)
9. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilisi tarafından imzalı)
10. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

NOT:
Birleşen şirketlerin nevilerinin aynı olması zorunludur. Birleşecek şirketler ortaklar kurulunca ayrı ayrı birleşme sözleşmesi hazırlayıp birleşme kararı almalıdır.
Birleşme kararı ilan yayınlandıktan üç ay sonra hüküm ifade eder.
Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;
a)Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları.
b)Borçların tamamının ödenmesi halinde ödendi makbuzları gerekmektedir.

Belgeler:
ŞİRKET-BİRLEŞMESİ-(DEVİR-EDEN-ŞİRKET)
1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Birleşme Kararının alındığı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Noter Onaylı Birleşme Sözleşmesi (3 Adet)
4. Birleşme Bilançosu (2 Adet)
5. Özvarlık tespitine ilişkin Mahkeme Kararı ve Bilirkişi Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu ve Faaliyet Belgesi (1’er Adet)
6. Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili Trafik Müdürlüğü’nden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter Onaylı Sureti (1’er Adet)
7. Borç Beyanı (Devir olan şirketten 2 Adet)
8. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilisi tarafından imzalı)
9. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi.

NOT:
Birleşen şirketlerin nevilerinin aynı olması zorunludur. Birleşecek şirketler ortaklar kurulunca ayrı ayrı birleşme sözleşmesi hazırlayıp birleşme kararı almalıdır.
Birleşme kararı ilan yayınlandıktan üç ay sonra hüküm ifade eder.
Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde; 

Belgeler:

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Adı ve Soyadı değişikliğine ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Evlilik yoluyla Soyadı değişen Ortağın; Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)
4.   Adı veya Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise Noter onaylı imza beyannamesi aslı (2 Adet)
5.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi (2 Adet)         
6.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
NOT: 
Adı veya Soyadı değişikliği Mahkeme Kararı ile değişiyorsa; Mahkeme Kararı Aslı veya Mahkeme yada Noter Onaylı Örneği, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)
 
Belgeler:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Değişikliğe ilişkin Eski ve Yeni şeklinin açıkça belirtildiği Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 adet)
3.   Değişikliğe ilişkin Tadil Metni (Ortaklar tarafından imzalı 2 Adet)
4.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi 
5.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
Belgeler:

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2. Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurul Kararı (3 Adet)
3. Kira kontratı aslı veya işyeri kendi adına ise Tapu Fotokopisi yada Rödovans Sözleşmesi Aslı (1 Adet)
4. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
NOT : 
1. Eski ve Yeni Şekli yazılmalıdır.Adres açık ve anlaşılır olmalıdır. İl, İlçe Cadde, Sokak ve Kapı numarası açıkça belirtilmelidir.
 
Belgeler:

SERMAYE ARTTIRIMI

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurul Kararı (3 Adet)
3. Sermaye artırımına ilişkin tadil metni (2 Adet) 
4. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM Raporu ve Faaliyet Belgesi aslı.
5. Sermayenin artan kısmı sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılması halinde; iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM Raporu ve Faaliyet Belgesi aslı.
6. Sermayenin artan kısmı için gayrimenkul, taşıt vb’nin konulması halinde; Mahkemenin bilirkişi atama yazısı aslı ile değerlerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi raporu.
7. Sermayenin artan kısmının şirket adına açılmış banka hesabına ¼ ‘ünün tescilden önce peşin ödendiğine dair banka dekontunun aslı. (Şirket ortaklarının adı/soyadı ile yatırdığı tutar belirtilmelidir.)
8. Sermayenin artan kısmının onbindedördünün Rekabet Kurumu, Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi (Hesap No:80000011 - İBAN : TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no’lu hesabına yatırıldığına dair dekont aslı (1 Adet) 
9. Müdürler Kurulu Beyanı (1 Adet)
10. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
NOT : 
1 - Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı suretleri.
 
Belgeler:

SERMAYE AZALTIMI

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 Adet)
3.   Sermaye azaltımına ilişkin ortaklar tarafından imzalı tadil metni (2 Adet)
4.   Mahkeme Kararı’nın aslı veya Noter Onaylı sureti (1 Adet)
5.   Mahkeme tarafından atanmış 3 kişilik bilirkişi tarafından hazırlanan raporun asılları (1’er Adet)
6.   Alacakları davete ilişkin Üç defa yayınlanan Ticaret Sicil Gazeteleri (1’er Adet)
7.   Yönetim Kurulu, Müdürler ve Denetçiler tarafından imzalı alacakların Adı/Soyadı ve Ticaret Ünvanları ve alacaklarının miktarını gösteren alacaklar listesi ile muaccel borçların ödenmesine veya temin edilmesine ilişkin belgelerin asılları (1’er Adet)
8.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
Belgeler:

SİGORTA ACENTELİĞİ

1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.  Acentelik Sözleşmesi (2 Adet) 
3.  Noter Onaylı Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet)
4.  Daha önce tescil edilmiş ve acenteliği devam eden Sigorta Acentelerinden alınmış muvafakatname belgelerinin aslı.

Belgeler:

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.  Noter onaylı Fesihname (2 Adet)  
 
Belgeler:

HİSSE DEVRİ

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Noterden Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet)
4. Noter Onaylı Ortaklar Pay Defteri (Devreden ve Devralan kısımları 1’er Adet)
5. Yeni Ortağın Kimlik Fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
NOT : 1 – Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda şirketin tek ortaklı olduğu kararda belirtilmelidir.
2 – Hisseyi devreden ortak aynı zamanda yetkili ise yetkisinin sona erdiği belirtilmeli ve yeni müdür atama kararı alınmalıdır.Şirket ortaklarından bir kişi mutlaka yetkili olmak zorundadır.Birden fazla müdür olduğu takdirde müdürler kurulu başkanı ataması yapılmalıdır. 
3 – Yabancı uyruklu bir kişi ortak olacak ise; a) Pasaportunun Noter onaylı Türkçe tercümesi, b) Vergi Dairesinden alınan Vergi Numarasını belirten yazı aslı   
 
Belgeler:

HİSSE DEVİR VE YETKİ KARARI

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Ortaklar Genel Kurul Kararı (3 Adet)
3. Noterden Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet)
4. Noter Onaylı Ortaklar Pay Defteri (Devreden ve Devralan kısımları 1’er Adet)
5. Yetkili atanan kişinin Noterce düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Adet)
6. Yeni Ortağın Kimlik Fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğünden İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
7. Yetkili atanan kişinin Kimlik Fot. ve Nüfus Müd. İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
8. Yetkili atanan kişinin Nüfus Müdürlüğünden Nüfus Kayıt Örneği veya Sabıka Kaydı (2’şer Adet)
9. Şirket dışından yetkili olduğu takdirde atanan kişi tarafından imzalı görev kabul beyanı aslı.
10. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
NOT : 1 – Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda şirketin tek ortaklı olduğu kararda belirtilmelidir.
2 – Hisseyi devreden ortak aynı zamanda yetkili ise yetkisinin sona erdiği belirtilmeli ve yeni müdür atama kararı alınmalıdır. 
3 – Şirket ortakları haricinde bir kişi yetkili olarak atanacak ise şirket ortaklarından bir kişi mutlaka yetkili olmak zorundadır.
4 – Birden fazla yetkili olduğu takdirde; kararda müdürler kurulu başkanı olarak bir kişinin atanması gerekir.
5 – Yabancı uyruklu bir kişi ortak veya yetkili olacak atanacak ise; a) Pasaportunun Noter onaylı Türkçe tercümesi (1 Adet) b) Vergi Dairesinden alınan Vergi Numarasını belirten yazı aslı (2 Adet)  c) (Yetkili olarak atanacak ise) Çalışma izin belgesi ve ikametgah belgesi (1 Adet)  
 
Belgeler:

ORTAĞIN VEFATI

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Merkez Tic. Sic. Memurluğu tarafından onaylı son Ortaklık durumunu gösteren yazı aslı (1 Adet)
4.   Noterce düzenlenmiş temsile yetkili kişilerce imzalanmış tescil talepnamesi (2 Adet)
5.   Yetkili atanan kişinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6.   Yetkili atanan kişinin sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
7.   Gündemin Ortaklara elden Tebliğ Listesi
 
Belgeler:

TASFİYEYE GİRİŞ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Ortaklar Kurulu Tasfiye Giriş Kararı (3 Adet)(Kararda Tasfiye Memuru’nun Adı Soyadı T.C.numarası ve adresi açıkça belirtilecektir.)
3.   Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi (2 Adet)
4.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi 
5.   Tasfiye giriş bilançosu aslı (1 Adet Şirket ortakları ve muhasebeci kaşeli imzalı)
6.   Tasfiye İlan Formu aslı (Tasfiye memuru tarafından imzalı)
7.   Tasfiye memurunun Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
8.   Tasfiye memurunun fotoğrafı (2 Adet)
9.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi 
 
NOT : 
1 – Tasfiye Memuru olarak dışardan bir kişi atanacak ise görev kabul beyanı, Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi (1’er Adet) 
 
Belgeler:

TASFİYE SONU-TERK

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter onaylı Tasfiye sonu ortaklar kurulu kararı (3 Adet)
3.   Tasfiye sonu bilançosu Muhasebeci Kaşeli İmzalı  (1 Adet)
4.   Bağlı bulunulan Vergi Dairesi’nden alınan borcu yoktur belgesinin aslı.
5.   İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyannamesi - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış (2 Adet)
6.   Yetkili tarafından imzalı Sigortalı işten ayrılış bildirgesi EK-5
7.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi 
 
Belgeler:

TASFİYEDEN VAZGEÇME

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter onaylı Tasfiyeden vazgeçme ve müdür atamaya ilişkin Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Mahkeme kararı aslı veya mahkeme yada noter onaylı sureti ve bilirkişi raporu aslı 
4.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi 
5.   Ortakların ve müdürün kimlik fotokopileri (2’er Adet)
6.   Ortakların ve müdürün Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi aslı (2’er Adet)
7.   Ortakların ve müdürün sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
8.   Ortakların ve müdürün fotoğrafları (2’er Adet)
9.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi 
 
Belgeler:

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Nev’i değişikliği ile ilgili Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Noter onaylı Anasözleşme (5 Adet) 
4.   Gündemin üyelere tebliği ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
5.   Noterce düzenlenmiş Şirketi kuruluşta temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi aslı ( 3 Adet)
6.   Kuruluş Bildirim Formu (3 Adet)
7.   Nev’i değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili; bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı aslı veya YMM  raporu ve Faaliyet Belgesi aslı (1 Adet)
8.   Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı sureti
9.   Ortakların ve Müdürün Kimlik Fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış İkametgah Belgesi aslı (4’er Adet)
10. Ortakların ve Müdürün Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
11. Ortakların ve Müdürün Fotoğrafları (3’er Adet)
12. Defterleri ve evrakları tutacak SMMM faaliyet belgesi aslı (1 Adet)
13. Kira Kontratı Aslı veya Tapu Fotokopisi (1 Adet)

Önemli Notlar:
a) Limited Şirket esas sermayesi Anonim şirket sermayesinden az olamaz. 
b) Nev’i değiştiren şirketin ortakları iki yılı geçmedikçe hisselerini devredemez.(TTK.404)
c) Kurucular Maddesinde; “……Limited Şirketi ünvanlı şirketin T.T.K.’nun 152’inci maddesigereği nev’i değiştirmek suretiyle aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur” ibaresine yer verilmelidir.
d)Unvan Maddesinde; Limited kelimesi yerine Anonim kelimesinin dışında değişiklik yapılamaz. Nev’i değişikliği unvan değişikliği anlamına gelmez.
e)Amaç ve konu maddesinde; Limited şirketin ilgili maddeleri aynen yazılacaktır.Nev’i değişikliği Limited Şirketten Anonim Şirkete söz konusu olduğundan dolayı Limited Şirket önce ortak sayısını 5’e tamamladıktan ve gerekirse sermayesini yeterli duruma getirdikten (arttırdıktan) sonra nev’i değişikliğine başlaması işlemleri kolaylaştıracaktır. 
 
Belgeler: