Anonim Şirket İşlemleri

KURULUŞ

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Anasözleşme (5 Adet) 
3. Noterce düzenlenmiş şirket ortakları ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi aslı ( 3 Adet) 
4. Kurucular Beyanı aslı (Tüm ortaklar imzalı 2 Adet)
5. Şirket ortağı olmayan bir kişiyede yetki verilecekse; Görev Kabul Beyanı (2 Adet)
6. Kuruluş Bilgi Formu Asıl (3 Adet) 
7. Ortakların ve müdürün kimlik fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah bel. aslı (4’er Adet) 
8. Ortakların ve müdürün Nüfus Müd.’den alınmış nüfus kayıt örneği veya sabıka kaydı aslı (2’şer Adet)
9. Ortakların ve müdürün fotoğrafları (3’er Adet) 
10. Defterleri ve evrakları tutacak SMMM faaliyet belgesi aslı (1 Adet)
11. Kira Kontratı Aslı (1 Adet)
12. Anasözleşmede belirtilen sermayenin onbindedördünün Rekabet Kurumu, Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi (Hesap No:80000011-İBAN : TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) hesabına yatırıldığına dair dekont aslı (1 Adet) 
13. Anasözleşmede belirtilen nakit sermayenin şirket adına açılmış banka hesabına ¼ ‘ünün tescilden önce peşin ödendiğine dair banka dekontunun aslı.   
 
 
NOT:
a) A.Ş. sermayesi en az 50.000,00 Tl olmalıdır.Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde; bunun tespitine ilişkin ilgili mahkemeden; bilirkişi atama yazısı, bilirkişi raporu ve mahkemenin sermaye tespit kararı aslı. 
b) Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı sureti (Herhangi bir ipotek, rehin söz konusu ise ilgili kuruluştan alınacak muvafakat yazısı  1’er Adet) 
c) Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise temsilci kararı, merkezi Burdur dışında olan tüzel ortak için buna ilaveten anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, limited şirket ise noter onaylı imza sirküleri aslı veya enson müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (1 Adet) 
d) Varsa İşveren vekillerinin noterden onaylı vekaletnameleri ve vekil atanan kişinin imza beyannamesi aslı (2 Adet) kimlik fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü’nden ikametgah belgesi aslı (4’er Adet)  
 
Not: Yabancı ortak var ise;
     a) Pasaportun Noter Onaylı Türkçe tercümesi  
     b) Vergi Dairesinden Alınan Vergi Numarası’nı belirten yazının aslı 
     c) Yabancı uyruklu ortak yetkili olacak ise çalışma izin belgesi ve ikametgah belgesi aslı (1’er Adet)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
 
Belgeler:

ŞUBE AÇILIŞI

BAŞKA BİR SİCİL MEMURLUĞUNA KAYITLI ŞİRKETİN BURDUR ŞUBESİNİN AÇILIŞI: 
1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Memurluğu’ndan alınan anasözleşme, anasözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri, tadil mukavelelerinin kabul edildiği ve son yönetim kurulu seçimine ilişkin genel kurul tutanakları  ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (1’er Adet)
3. Şube açılışına ilişkin Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı. (3 Adet) (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, açık adresi, faaliyet konusu, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
4. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Sicili Yönetmeliği’nin 120. maddesine göre alınan belge aslı (1 Adet)
5. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında Noterce düzenlenen tescil talepnamesi (2 Adet)
6. Şube temsilcilerinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
7. Şube temsilcilerinin Sabıka Kayıtları veya Nüfus Kayıt Örnekleri (2’şer Adet)    
8. Şube temsilcilerinin 3’er adet fotoğrafları 
9. Gündemin Yönetim Kuruluna Tebliğ listesi
10. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilileri imzalı)
11. İşyeri Kira ise kira kontratı aslı, şirkete ait ise tapu fotokopisi veya Rödovans Sözleşmesi aslı (1 Adet)
12. Şube temsilcisi şirket ortakları dışından atanacaksa yetkili atanan kişinin ; Noterden Tescil Talepnamesi (2 Adet), Görev kabul beyanı (2 Adet)
 
NOT:1 – İşlemler vekalet verilen bir kişi tarafından yürütülecek ise; vekalet verilen kişinin; Kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ve Noterden İmza Beyannamesi aslı (2’şer Adet) 2 – Şubenin bulunduğu yer; Burdur merkezde ise; Burdur Şubesi, İlçelerde ise; Ağlasun Şubesi, Altınyayla Şubesi, Çeltikçi Şubesi, Çavdır Şubesi, Gölhisar Şubesi, Karamanlı Şubesi, Kemer Şubesi, Tefenni Şubesi, Yeşilova Şubesi olarak belirtilmelidir.  

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.

Belgeler:
MERKEZİ BURDUR'DA BULUNAN ŞİRKETİN BURDUR'DA ŞUBE AÇILISI:
1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Noterce düzenlenmiş temsile yetkili kişilerce imzalanmış tescil talepnamesi (2 Adet)
4. Yetkili atanan kişinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
5. Yetkili atanan kişinin sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
6. Gündemin Ortaklara elden tebliğ listesi.

Belgeler:

ŞUBE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Merkez Tic. Sic. Müdürlüğü tarafından onaylı en son Yönetim Kurulu Yetki Kararının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi (1 Adet)
4. Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 124.maddesine istinaden düzenlenmiş unvan değişikliğini bildirir belge (1 Adet)
5. Gündemin Ortaklara elden tebliğ listesi.

NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.

Belgeler:

ŞUBE KAPANIŞI

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Son Yönetim Kurulu'nu gösteren Merkez Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınan belge
4.   Şubenin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan gazetelerin fotokopileri (1'er Adet)
5.   Gündemin Yönetim Kurulu'na elden Tebliğ Listesi
 
Belgeler:

MERKEZ NAKLİ

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2. Bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Sicil Tüzüğü’nün 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi.
3. Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tastikli suretleri.
4. Noter Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet) (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir)
5.  Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,  toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (2 Adet)
6. Noter tastikli merkez nakline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
7. Yönetim Kurulu seçimi ve yetki var ise Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
8. Hazirun Cetveli aslı (1 Adet)
9. Bakanlık Temsilci Raporu aslı, ve görevlendirme yazısı aslı.
10. Gündem
11. Gündemin üyelere elden tebliğ listesi
12. Yetkililerin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza sirküleri aslı (1 Adet)
13. Ortakların ve Müdürün Kimlik Fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış İkametgah Belgeleri aslı (2’şer Adet)
14. Ortakların ve Müdürün Sabıka Kaydı veya Nüfüs Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
15. Ortakların ve Müdürün Fotoğrafları (3’er Adet)
16. Bilanço aslı (1 Adet Muhasebeci kaşeli imzalı)
17. Yetkililerce imzalanmış Taahhütname (1 Adet)
18. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Ortakları tarafından imzalı)
 
NOT: http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden giriş yapılmalıdır.
 
Belgeler:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)  
3.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet) 
4.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Belgeleri aslı (2'şer Adet)
5.   Anasözleşme değişikliği ile ilgili maddenin eski ve yeni şeklinin yer aldığı Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
6.   Anasözleşme değişikliği ile ilgili tadil metni aslı (1 Adet Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalı) 
7.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 
8.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 
9.   Gündem aslı
10. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
11. Bilanço aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı) 
12. Gelir-Gider fark tablosu aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı)
13. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
14. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
 
Belgeler:

GENEL KURUL

Seçimli Olağan Genel Kurul:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)  
3.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet) 
4.   Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Belgeleri aslı (2'şer Adet)
5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 
6.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 
7.   Gündem aslı
8.   Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
9.   Bilanço aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı) 
10. Gelir-Gider fark tablosu aslı (Muhasebeci kaşeli imzalı)
11. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
12. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
 
Seçimsiz Olağan Genel Kurul:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
3.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 
4.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 
5.   Gündem aslı
6.   Gündemin üyelere tebliği ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
7.   Bilanço (Muhasebeci Kaşeli İmzalı)
8.   Gelir-Gider fark tablosu (Muhasebeci Kaşeli İmzalı)
9.   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
10. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
 
Belgeler:
Seçimli Olağanüstü Genel Kurul:
1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
3. Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
4. Yetkili atanan kişi/kişilerin Noterce düzenlenmiş Tescil Talepnamesi (1 Adet)
5. Yönetime Seçilenlerin Kimlik Fotokopileri ve İkametgah Belgeleri aslı (2’şer Adet)
6. Şirket dışından yetkili olduğu takdirde atanan kişi tarafından imzalı görev kabul beyanı aslı.
7. Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet)
8. Gündem aslı ve Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi aslı

Not:
1 – Şirket ortakları haricinde bir kişi yetkili olacak ise genel kurulda görüşülmeli ve aynı zamanda şirket ortaklarından bir kişi mutlaka yetkili olmak zorundadır. (TTK 623/1) Birden fazla müdür olduğu takdirde müdürler kurulu başkanı ataması yapılmalıdır. (TTK 624)
2 – Yabancı uyruklu bir kişi yetkili olarak atanacak ise a) Pasaportun Noter onaylı Türkçe tercümesi. b) Vergi Dairesinden alınan Vergi Numarasını belirten yazı aslı c) Çalışma izin belgesi ve ikametgah belgesi aslı

Belgeler:

Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul:
1. Dilekçe
2. Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
3. Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet)
4. Gündem aslı
5. Gündemin üyelere tebliği ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
6. Bilanço (Muhasebeci Kaşeli İmzalı)
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
8. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı

Belgeler:

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2. Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Kira kontratı aslı veya işyeri kendi adına ise Tapu Fotokopisi yada Rödovans Sözleşmesi Aslı (1 Adet)
4. Gündemin Yönetim Kuruluna Elden Tebliğ Listesi
 
NOT : 
1. Adresin Eski ve Yeni Şekli yazılmalıdır. Adres açık ve anlaşılır olmalıdır. İl, İlçe Cadde, Sokak ve Kapı numarası açıkça belirtilmelidir.
 
Belgeler:

SERMAYE ARTTIRIMI

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
3. Sermaye Değişikliğine ilişkin Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
4. Bakanlık Temsilci atama yazısı ve Bakanlık Temsilci Raporu.
5. Sermaye artırımına ilişkin tadil metni (2 Adet) 
6. Hazirun Listesi (1 Adet )
7. Gündem ve Gündemin yayınlandığı gazete aslı veya gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
8. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM Raporu ve Faaliyet Belgesi aslı.
9. Sermayenin artan kısmı sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılması halinde; iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM Raporu ve Faaliyet Belgesi aslı.
10. Sermayenin artan kısmı için gayrimenkul, taşıt vb’nin konulması halinde; Mahkemenin bilirkişi atama yazısı aslı ile değerlerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi raporu.
11. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre ortaklık listesi (Şirket yetkilisi tarafından imzalı)
12. Sermayenin artan kısmının şirket adına açılmış banka hesabına ¼ ‘ünün tescilden önce peşin ödendiğine dair banka dekontunun aslı. (Şirket ortaklarının adı/soyadı ile yatırdığı tutar belirtilmelidir.)
13. Sermayenin artan kısmının onbindedördünün Rekabet Kurumu, Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi (Hesap No:80000011 - İBAN : TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no’lu hesabına yatırıldığına dair dekont aslı (1 Adet) 
 
NOT : 1 - Ayni sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı suretleri eklenmelidir.
 
Belgeler:

SİGORTA ACENTELİĞİ

1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.  Acentelik Sözleşmesi (2 Adet) 
3.  Noter Onaylı Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet)
4.  Daha önce tescil edilmiş ve acenteliği devam eden Sigorta Acentelerinden alınmış muvafakatname belgelerinin aslı.
 
Belgeler:

HİSSE DEVRİ

- Şirket ihraç edilmiş ise; 
1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Noterden Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet)
4. Noter Onaylı Ortaklar Pay Defteri (Devreden ve Devralan kısımları 1’er Adet)
5. Yeni Ortağın Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6. Yeni Ortağın Nüfus Kayıt Örneği veya Sabıka Kaydı (1 Adet)
7. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
NOT : 
1 – Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda şirketin tek ortaklı olduğu kararda belirtilmelidir.
2 – Hisseyi devreden ortak aynı zamanda yetkili ise yetkisinin sona erdiği belirtilmeli ve yeni yetki kararı alınmalıdır.Şirket ortaklarından bir kişi mutlaka yetkili olmak zorundadır.Birden fazla müdür olduğu takdirde Müdürler Kurulu Başkanı ataması yapılmalıdır. 
3 – Yabancı uyruklu bir kişi ortak olacak ise; a) Pasaportunun Noter onaylı Türkçe tercümesi, b) Vergi Dairesinden alınan Vergi Numarasını belirten yazı aslı   

- Şirket ihraç edilmemiş ise;
1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2. Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3. Geçici İlmuhaber aslı (1 Adet)
4. Hisse Devir Sözleşmesi (Noterden düzenlenmiyecektir.)
5. Noter Onaylı Ortaklar Pay Defteri (Devreden ve Devralan kısımları 1’er Adet)
6. Yeni Ortağın Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
7. Yeni Ortağın Nüfus Kayıt Örneği veya Sabıka Kaydı (1 Adet)
8. Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi
 
NOT : 
1 – Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda şirketin tek ortaklı olduğu kararda belirtilmelidir.
2 – Hisseyi devreden ortak aynı zamanda yetkili ise yetkisinin sona erdiği belirtilmeli ve yeni yetki kararı alınmalıdır.Şirket ortaklarından bir kişi mutlaka yetkili olmak zorundadır.Birden fazla müdür olduğu takdirde Müdürler Kurulu Başkanı ataması yapılmalıdır. 
3 – Yabancı uyruklu bir kişi ortak olacak ise; a) Pasaportunun Noter onaylı Türkçe tercümesi, b) Vergi Dairesinden alınan Vergi Numarasını belirten yazı aslı.   
 
Belgeler:

YÖNETİM KURULU İSTİFA

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   İstifa eden üyenin istifa dilekçesi aslı (1 Adet)
3.   İstifanın kabulü ve yeni oluşan Yönetim Kurulu Yetki Kararı (3 Adet Noter Onaylı) 
4.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)  
5.   Yönetim Kurulu Üyelerinin Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği aslı (2'şer Adet)
6.   Gündemin Üyelere Elden Tebliğ listesi (1 Adet)
 
Belgeler:

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Adı ve Soyadı değişikliğine ilişkin Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Evlilik yoluyla Soyadı değişen Ortağın; Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)
4.   Adı veya Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise Noter onaylı imza beyannamesi aslı (2 Adet)
5.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi (2 Adet)         
6.   Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine Elden Tebliğ Listesi
 
NOT: 
Adı veya Soyadı değişikliği Mahkeme Kararı ile değişiyorsa; Mahkeme Kararı Aslı veya Mahkeme yada Noter Onaylı Örneği, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)
 
Belgeler:

ORTAĞIN VEFATI

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Veraset İlamı aslı (1 Adet) 
4.   Kayyum Atama Yazısı (18 yaş altı var ise)
5.   Veraseten şirket ortağı olanların ve Kayyumun Kimlik Fotokopisi ve İkamegah Belgesi aslı (2'şer Adet)  
6.   Kayyumun Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği (2'şer Adet)
7.   Gündemin Üyelere Elden Tebliğ listesi (1 Adet)
 
Belgeler:

TASFİYEYE GİRİŞ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2 Adet)
3.   Noter Onaylı Yönetim Kurulu Tasfiye Giriş Kararı (3 Adet)
4.   Hazirun cetveli aslı 
5.   Bakanlık Temsilci atama yazısı aslı
6.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı
7.   Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında Noterce düzenlenmiş tescil talepnamesi (2 Adet)
8.   Tasfiye Giriş İlan Formu (Şirket Kaşeli ve Tasfiye Memuru imzalı)
9.   Gündem 
10. Gündemin üyelere tebliğ listesi 
11. Tasfiye giriş bilançosu (2 Adet Muhasebeci Kaşeli İmzalı) 
12. Değişen Yönetim Kurulu'nun veya Yönetim Kurulu haricinde seçilen tasfiye memurlarının sabıka kaydı, ikametgah belgesi ve Kimlik Fotokopileri (2'şer Adet)
13. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı (1 adet)
14. Denetim Kurulu Denetçi Raporu aslı (1 Adet)
 
Belgeler:

TASFİYE SONU-TERK

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter Onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet)
3.   Hazirun cetveli aslı 
4.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı
6.   Gündem 
7.   Gündemin üyelere tebliğ listesi 
8.   Tasfiye sonu bilançosu Muhasebeci Kaşeli İmzalı  (1 Adet)  
9.   Bağlı bulunulan Vergi Dairesi’nden alınan borcu yoktur belgesinin aslı.
10. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyannamesi - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış (2 Adet)
 
Belgeler:

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Nev’i değişikliği ile ilgili Noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet) 
3.   Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
4.   Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet) 
5.   Bakanlık Temsilci Raporu aslı (1 Adet) 
6.   Gündem aslı
7.   Gündemin üyelere tebliği ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
8.   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
9.   Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı
10. Noter onaylı anasözleşme (5 Adet)
11. Kuruluş bildirim formu (3 Adet)
12. Noterce düzenlenmiş Şirketi kuruluşta temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi aslı ( 3 Adet) 
13. Nev’i değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili; bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı aslı veya YMM  raporu ve Faaliyet Belgesi aslı (1 Adet)
14. Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı sureti  
15. Ortakların ve Müdürün Kimlik Fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış İkametgah Belgesi aslı (4’er Adet) 
16. Ortakların ve Müdürün Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
17. Ortakların ve Müdürün Fotoğrafları (3’er Adet) 
18. Kira Kontratı Aslı veya Tapu Fotokopisi (1 Adet)
 
Önemli Notlar:
Anonim şirketten limited şirkete dönüşümüne ilişkin genel kurul kararı sermayenin üçte ikisini (3/2) temsil eden ortakların kararıyla alınması zorunludur (TTK 388/2-4).
Nevi değişikliği yoluyla kurulan Limited şirket sermayesi Anonim şirket sermayesinden az olamaz. (TTK 551), Nev’i değiştiren şirketin ortakları üç yılı geçmedikçe hisselerini devredemez.(TTK.520)

Belgeler:

ŞİRKET BİRLEŞMESİ

ŞİRKET BİRLEŞMESİ-(DEVİR-ALAN-ŞİRKET):
1. Dilekçe
2. Yönetim Kurulu Birleşme Kararı Noter Onaylı (3 Adet)
3. Birleşme Kararının alındığı Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
4. Bakanlık temsilci raporu aslı (1 Adet)
5. Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet)
6. Gündemin Aslı ve Gündemin Ortaklara tebliğ listesi aslı (1’er Adet)
7. Bilanço Aslı (1 Adet Mahasebeci kaşeli imzalı)
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı (1’er Adet)
9. Noter Onaylı Birleşme Sözleşmesi (2 Adet)
10. Borç Taahhüdü (2 Adet)
11. Sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve Muhasebeci Faaliyet
1. Belgesi aslı (1 Adet)
12. Birleşme Bilançosu
13. Devir alan şirketin sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (3 Adet) ve tadil metni (2 Adet)
14. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilisi tarafından imzalı)

NOT:
Birleşen şirketlerin nevilerinin aynı olması zorunludur. Birleşecek şirketler ortaklar kurulunca ayrı ayrı birleşme sözleşmesi hazırlayıp birleşme kararı almalıdır.
Birleşme kararı ilan yayınlandıktan üç ay sonra hüküm ifade eder.
Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;
a)Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları.
b)Borçların tamamının ödenmesi halinde ödendi makbuzları gerekmektedir.

Belgeler:
ŞİRKET BİRLEŞMESİ-(DEVİR-OLAN-ŞİRKET):
1. Dilekçe
2. Yönetim Kurulu Birleşme Kararı Noter Onaylı (3 Adet)
3. Birleşme Kararının alındığı Noter Onaylı Genel Kurul Tutanağı (1 Adet)
4. Bakanlık temsilci raporu aslı (1 Adet)
5. Hazirun Cetveli Aslı (1 Adet)
6. Gündemin Aslı ve Gündemin Ortaklara tebliğ listesi aslı (1’er Adet)
7. Bilanço Aslı (1 Adet Mahasebeci kaşeli imzalı)
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu aslı (1’er Adet)
9. Borç Beyanı (2 Adet)
10. Özvarlık tespitine ilişkin mahkeme kararı ve bilirkişi raporu veya YMM Raporu ve Faaliyet
1. Belgesi aslı (1 Adet)
11. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilisi tarafından imzalı)

NOT:
Birleşen şirketlerin nevilerinin aynı olması zorunludur. Birleşecek şirketler ortaklar kurulunca ayrı ayrı birleşme sözleşmesi hazırlayıp birleşme kararı almalıdır.
Birleşme kararı ilan yayınlandıktan üç ay sonra hüküm ifade eder.
Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;
a)Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları.
b)Borçların tamamının ödenmesi halinde ödendi makbuzları gerekmektedir.

Belgeler: