ÜYELERİMİZE AİDAT YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

27.01.2017 tarihinde yayınlanan 6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ıncı maddesi 6736 Sayılı Kanuna geçici 2 nci madde eklenmiştir.

Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası; “6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde nu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresince ödemeyerek, Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu madenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre i.in Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır”,

İkinci fıkrası; “Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak Ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 nci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır” hükmündedir.

Bu kapsamda;
-6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma için başvuruda bulunmuş ancak Kasım ve Aralık Ayları taksitlerinden herhangi birini veya her ikisini ödemeyerek yapılandırılması bozulan üyeler için taksitlerin vade tarihinden, 6770 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 27.01.2017 tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Mayıs 2017 sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebileceklerdir.

-Yapılandırmaya başvurmuş, Kasım ve Aralık ayı taksitlerini ödemiş üyeler için ise taksitlerinin devamı dörder aylık erteleme dikkate alınarak Mayıs 2017 tarihlerinden itibaren teselsül ettirilebilecektir.

Yapılandırmaya başvurmuş fakat ödemelerini kaçırmış olan ve yapılandırma taksitlerini ödeyen üyelerimizin bilgilerinize sunarız.