Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
BURDUR EKONOMİSİ


Burdur, Cumhuriyet öncesi el yazma kütüphaneleriyle, Teke Yöresi kültürüyle, dericilik, demircilik, bakırcılık ve özellikle Alaca Dokumalarıyla Osmanlı coğrafyasında ünlenmiştir. Cumhuriyet sonrası 1940’lı yıllara kadar, sanatkarlık ve ticaretteki bu yapısını koruyan Burdur, gelişen teknolojiye ayak uyduracak yatırımları yapamamış; ancak 1955’de kurulan Burdur Şeker Fabrikası ile tarım ve hayvancılığa yönelmiştir. Burdur Şeker Fabrikası da kendini geliştirip, ürün çeşitliliği ortaya koyamamış ve Burdur ekonomisinin lokomotifi rolünü 2005’lerden itibaren yitirmeye başlamıştır. 

Günümüzde Burdur ekonomisi, öncelikle tarım ve hayvancılığa (süt sığırcılığına), tarım makineleri ve gıda sanayisine dayanırken; 2010’da atağa kalkan ve Burdur ekonomisinin lokomotifi durumuna gelen Mermer Sektörü, Burdur Beji markasıyla hızlı bir gelişim göstermiştir. Bununla birlikte toprak sanayisi, orman ürünleri ve mobilya sanayisi, mermer işleme makineleri, inşaat yapı sanayisi, tekstil makineleri, silah, plastik damla sulama sanayileri, hazır giyim ve dünyaca aranan müzik aletleri üretimi de gelişmiştir.  

İhracatı, Türkiye ihracatının binde bir oranıyla paralel bir artış göstermektedir. 2010 yılı Türkiye ihracatı 113 milyar dolar olurken, Burdur 110 milyon doları aşmıştır.

Burdur’da 2006’da 6 banka mevcutken, 2010 sonunda 13 banka şubesi bulunmaktadır. Burdur, hızla gelişmekte olan sanayi ve ihracat çeşitliliği ile ekonomi karakterini ortaya koyarken;  Burdur’un turizm potansiyelleri de yeni fark edilmeye başlamıştır. 9 bin yıllık antik tarih, Sagalassos ve Kibyra gibi ikinci Efes olacak antik kentleri, bin yıllık Türk tarih kültür merkezi özelliği ve göl-baraj, yayla, mağara güzellikleriyle, bünyesinde tam bir turizm potansiyeli bulunan Burdur, profesyonel turizm sektörünün keşfini ve yatırımlarını beklemektedir.  

BURDUR’UN GELİŞMİŞLİK DURUMU
Bölgesel Bakış:
Burdur, Isparta, Antalya’dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi illerinin nüfusları değerlendirildiğinde; 2.490.235’lik toplam nüfusu ile Türkiye’de % 3.67 oranında nüfusa ve 35.837 km2’lik toplam yüzölçümü ile % 4.66 oranında yüzölçümüne sahiptir.

Her üç İl’in sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına baktığımızda; bölge içinde ilk sırada yer alan Antalya İl’i 10. bunu takiben Isparta İli’nin 28. ve Burdur İli’nin 31. sırada yer aldığı görülmektedir (KOSGEB, 2006). Her üç İl’in yıllık ortalama nüfus artış hızının pozitif olması ve Antalya İli’nin yıllık ortalama nüfus artış hızında Türkiye sıralamasında 1. sırada yer alması kentleşme ve göç konularının bölge açısından uzun vadede önem arz edeceğini göstermektedir. Ayrıca, başta OKS ve ÖSS’de şampiyon Burdur olmak üzere, eğitimli nüfus oranının oldukça yüksek olmasında Akdeniz, Süleyman Demirel ve Batı Akdeniz’in parlayan yıldızı Mehmet Akif Ersoy (MAKÜ) Üniversitelerinin önemli bir payı bulunmaktadır. 

Bölgesel Açıdan Sektörel Gelişim:
Burdur’un sektörel durum ve seyrini ortaya koyarken, Isparta’nın da ekonomik ve sektörel gelişimini etkileme konumundaki Antalya’ya göz atmak durumundayız. Antalya ilinde, en başta turizm hizmet sektörü, katlayarak gelişim göstermektedir. Antalya ilinin narenciye ve seracılık başta olmak üzere büyük ve verimli tarım arazilerine sahip olması gıda endüstrisini ön sıralara taşımıştır. Gıda, kimya ve metal eşya sektörlerinde bir yoğunlaşma görülmektedir. Burdur ve Isparta’da genellikle hafif metal işlenirken, Antalya sahip olduğu teknoloji ve ölçek üstünlüğü ile ağır metal üretimi de yapmaktadır. 

Güneş-deniz turizmine dayalı hizmet sektörü hızla gelişen ve bir dünya kenti olan Antalya, yerel ve mevsimsel turist nüfus artışı yüksek, doğal bir tüketim merkezi haline de gelmiştir. Bu bağlamda, Antalya’nın arka bahçesi durumundaki Burdur ve Isparta’daki sektörel gelişmeyi de etkileme eğilimi görülmektedir. Dolaysıyla hayvancılık ve meyveciliğe dayalı sektörlere paralel olarak, gıda endüstrisi de Isparta ve Burdur’daki gelişimin sektörel yönünü belirlemektedir. Bunların dışında kozmetik, makine, metal işleme sanayi, taş ve toprağa dayalı sanayi sektörleri olarak ortaya çıkmaktadır.  

Burdur İlinde; tarım işkolu dışında hayvancılık, mermer ve benzeri madenlerin işlenmesi alanlarında faaliyet gösteren sektörler diğer sektörlere nispeten daha gelişmiş durumdadır. Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinin her iki ile yakın kurulması, Isparta ve Burdur imalat sanayinin birlikte ve iç içe geçmiş bir gelişim izlemesini sağlamıştır. 

BURDUR'DA YATIRIM


Burdur, Türkiye genelinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan soyo-ekonomik gelişmişlik endeksi bakımından 28. sıradadır. İl ekonomisinin lokomotif sektörlerini tarım-hayvancılık %41 ve buna bağlı et, süt ve tarımsal ürünlere bağlı gıda sanayi oluşturmaktadır. İkinci sırada %18 ile Sanayi Sektörü özellikle Mermer gelmektedir.

SEKTÖR                                    %                        
Tarım ve hayvancılık; % 41
Sanayi %18
Ticaret %12
Turizm-Hizmet %10
Orman % 9
Maden % 8
Teknoloji % 1
Diğer % 1

Burdur’da Sanayi Siciline kayıtlı 364 sanayi tesisi bulunmakta ve yaklaşık 9120 kişi istihdam edilmektedir.

Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı;

SEKTÖR       ŞİRKET SAYISI      
Maden, tarım ve toprağa dayalı sanayi 182
Gıda ve Yem Sanayi 69
Makine, metal, madeni eşya sanayi 51
Orman Ürünleri 30
Tekstil 4
Mobilya 3
Diğer 25

Burdur’da Öne Çıkan Sanayi Sektörleri
 • Tarım Makineleri
 • Mermer İmalatı
 • Gıda İmalatı
 • Silah Sanayii
 • Orman Ürünleri İmalatı
 • Mobilya İmalatı
 • Plastik Sanayii
 • Tekstil Makineleri İmalatı
 • İnşaat Malzemeleri İmalatı
 • Dorse İmalatı
 • Dış Giyim İmalatı
 • Güneş Enerjisi Sistemleri
 • Kalorifer Ve Isıtma Sistemleri
 • Mermer Makinaları İmalatı
 • Oto Parçası
 • Toprak Sanayii
 • Kozmetik Sanayii
 • Müzik Aletleri

MERMER SEKTÖRÜ
 • Burdur’da 60 adet mermer ocağı, 90 adet mermer fabrikası bulunmaktadır.
 • Bu firmalar 2009 yılında 250.000 m³ blok mermer ihraç etmiş olup, ihracat rakamı ise 109 milyon $’dır.
 • Burdur Beji'nin ihracatı özellikle Çin, ABD, Hindistan, Rusya, Ürdün, İsrail, Suudi Arabistan, BAE’dir.
 • Mermercilik sektöründe ülkemizin ihracatının %6’sı Burdur’dan yapılmaktadır.
 • Mermercilik sektöründe İlimiz toplamında 5.000 kişi istihdam edilmektedir.

SÜT SEKTÖRÜ
Uygun iklim koşulları ve arazi yapısı ile tercih edilen uğraş alanlarındandır. 2009 yılı TÜİK verilerine göre Burdur’da 160.701 adet büyük baş hayvan bulunmakta olup bu hayvanların büyük bölümü süt verimi yüksek, kültür ırkı sığırlardan oluşmaktadır.

Burdur ilinde günlük yaklaşık 800 ton, yıllık ise 257.000 ton süt üretilmektedir. İlde 13 adet süt işleme tesisi mevcuttur. Bu işletmelerin toplam  kapasitesi 184.807 ton/yıldır. Fakat bu kapasitenin 69.480 ton/yıl kullanılmaktadır.

Ayrıca bir adet süt tozu ve peynir altı tozu işleme tesisi mevcut olup, bu tesisin kapasitesi 4.554 ton/yıl’dır.

Toplam kapasite üretilen süt miktarına oranlandığında, ilin süt işleme kapasitesi % 68,44 olmasına karşın, üretilen sütün sadece  % 26,9’u il içerisinde işlem görmektedir. Kalan % 73,1’lik kısım il dışında işlenmektedir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
I. Organize Sanayi Bölgesi
 • Birinci Organize Sanayi Bölgesi 1976’da kurulmuş olup, 1990’da faaliyete geçmiştir.
 • OSB toplam 90 hektar arazi üzerine, 57 Parselden oluşmaktadır.
 • Sanayi bölgemizde 53 faal fabrika bulunmakta ve 1.211 kişi istihdam edilmektedir.

II. Organize Sanayi Bölgesi
 • 1998 tarihinde başlanmış olan Burdur II. OSB kurma çalışmaları, 11 yıllık çalışma sonucu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın Haziran 2009 tarihli onayı ile sonuçlanmıştır.
 • Yaklaşık 96 Hektar alan, Burdur II. Organize Sanayi Bölgesi yeri  kesinleşmiştir. 35 hektarı mer’a arazisi olan II.OSB’nin 60 hektarlık kısmının kamulaştırılması gerekmektedir.
 • Burdur II. OSB yurtiçi ve yurtdışına açılan alternatifli liman seçenekleri ile sadece İlimiz yatırımcılarının değil ülkemiz ve yabancı sermaye sahiplerinin de ilgi odağı olmaya adaydır.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi
 • Bucak organize sanayi bölgesi 2001 yılında kurulmuş olup, 76 parselde 76 firmaya tahsisi yapılmıştır ve boş parsel bulunmamaktadır.
 • 27 fabrika faal durumda, 24 fabrika inşaat aşamasında ve 25 tesiste proje safhasındadır.
 • 100 hektarlık ilave alan ile ilgili yer seçimi 2009 yılında sonuçlanmış olup, kamulaştırma işleminin %50’si tamamlanmıştır.

Küçük Sanayi Siteleri
 • Burdur İl Merkezinde toplam 634 işyerinden oluşan 3 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Bucak ilçesinde 480 işyerinden oluşan 2 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Karamanlı ilçesinde 84 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Yeşilova ilçesinde 62 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Gölhisar ilçesinde 54 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
 • Tefenni ilçesinde 50 işyerinden oluşan 1 küçük sanayi sitesi mevcuttur.
Yatırım Rehberini Pdf formatında indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 
Aktif Ziyaretçi 42
Bugün849
Dün589
Toplam1.364.283
Sayfa Gösterimi1.494.479
IP'niz : 54.243.13.30
Site HaritasıYEMEK YARIŞMASINDAKİ YEMEK VE TATLI ÇEŞİTLERİ İÇİN TARİFLERFuar Duyuruları2012 Eğitim TakvimiYurtdışı Gezi ProgramıAnfas Fuar DuyurularıButso Önemli Duyurular PanosuOda Sicil DilekçelerKampanya DuyuruButsoAmblemBeceri10KitaplarimizYurdışı Fuarlarİl GGK Çalışma EsaslarıTOBB GGK Çalışma EsaslarıGGK İl KuruluKGK EtkinliklerKGK Girişimci Rehberiİl Kurul Üyeleriİl KGK Çalışma EsaslarıTOBB KGK Çalışma EsaslarıNasıl Üye OlurumProtokol ListesiÖnemli TelefonlarBurdur Ekonomisi2011 Yılı Seminerleri2010 Yılı SeminerleriDış Ticaret DuyurularAidatTAPDKKooperatif İşlemleriŞahıs İşlemleriLimited ŞirketlerAnonim Şirket İşlemleriK Belgeleriİş Makinası Tescil-TasdikEkspertiz RaporuKapasite RaporuOda Kayıt LevhasıÜye Kimlik KartıBağ-Kur Evrakı TasdikiSicil Gazetesi Suretiİmza Tasdik İşlemleriTicari İkametgah BelgesiYerli İstekli Belgesiİhale Durum BelgesiOda Sicil Kayıt BelgesiBaşkanımızBurdur İlinde Kültür ve TurizmBurdur İlinin KonumuNeden Üye Olmalıyım?Burdur'un TarihçesiİGEME TemsilciliğiK Türü Yetki BelgeleriTicaret Sicil MemurluğuÖzel Kalem ServisiOda Sicil MemurluğuDış TicaretMuhasebe ServisiBilgi İşlem BirimiGenel SekreterlikBasın Yayın ve Halkla İlişkilerMeclisYönetim KuruluKalite PolitikasıOda TarihçesiGeçici Vergiler
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2010 butso.org.tr | bilgi@butso.org.tr