Burdur Ticaret ve Sanayi Odası

Limited Şirket İşlemleri


    Tümünü genişlet     Tümünü daralt

KURULUŞ:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Anasözleşme (5 Adet) (Anasözleşme Örnekleri)
3.   Noterce düzenlenmiş Şirketi kuruluşta temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi ( 4 Adet) 
5.   Kuruluş Bilgi Formu Asıl (4 Adet) 
6.   Ortakların ve Müdürün Kimlik Fotokopileri, Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış İkametgah Belgeleri aslı (4'er Adet) 
7.   Ortakların ve Müdürün Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği aslı (2'şer Adet)
8.   Ortakların ve Müdürün Fotoğrafları (3'er Adet) 
9.   Sermaye olarak menkul kıymetin konulması halinde bunun tespitine ilişkin bilirkişi raporu, bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı veya YMM raporu ve faaliyet belgesi aslı 
10. Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise temsilci kararı, merkezi Burdur dışında olan tüzel ortak için buna ilaveten anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, limited şirket ise enson müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler 
11. Defterleri ve evrakları tutacak SMMM faaliyet belgesi aslı (1 Adet)
12. Kira Kontratı Aslı (1 Adet)
13. Varsa İşveren vekillerinin noterden onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı (1 Adet), Nüfus Müdürlüğü'nden İkametgah Belgesi aslı ve Kimlik Fotokopisi (4'er Adet) 

Yabancı ortak var ise;
a) Pasaportun Noter Onaylı Türkçe tercümesi  
b) Vergi Dairesinden Alınan Vergi Numarası’nı belirten yazının aslı 

NOT:
Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı sureti  

Kurucu ortaklar arasında tüzel kişi var ise temsilci kararı, merkezi Burdur dışında olan tüzel ortak için buna ilaveten anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi, limited şirket ise enson müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait Noter onaylı sirküler
  
Belgeler:

ŞUBE AÇILIŞI:
Başka bir sicil memurluğuna kayıtlı şirketin Burdur Şubesinin açılışı : 
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Memurluğu’ndan alınan; şirketin kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içersinde yapılan tüm değişikliklere ait onaylı belgeler ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri. 
3.   Şube açılışına ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı. (3 Adet) (bu kararda şubenin ticaret unvanı, sermayesi, açık adresi, faaliyet konusu, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
4.   Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil Tüzüğü'nün 55. maddesine göre alınan belge aslı (1 Adet)
5.   Şube temsilcilerinin şube unvanı altında Noterce düzenlenen tescil talepnamesi (2 Adet)
6.   Şube temsilcilerinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)
7.   Şube temsilcilerinin Sabıka Kayıtları veya Nüfus Kayıt Örnekleri (2'şer Adet)    
8.   Şube temsilcilerinin 3'er adet fotoğrafları 
9.   Gündemin Ortaklara Tebliğ Listesi
10. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilileri imzalı)

Belgeler:

ŞUBE YETKİ KARARI:
Başka bir sicil memurluğuna kayıtlı şirketin Burdur Şubesinin açılışı : 
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Merkez Tic. Sic. Memurluğu tarafından onaylı son Ortaklık durumunu gösteren yazı aslı (1 Adet)
4.   Noterce düzenlenmiş temsile yetkili kişilerce imzalanmış tescil talepnamesi (2 Adet)
5.   Yetkili atanan kişinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6.   Yetkili atanan kişinin sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
7.   Gündemin Ortaklara elden Tebliğ Listesi.

Belgeler:

MERKEZ NAKLİ:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Merkezin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Memurluğu’ndan alınan; şirketin kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içersinde yapılan tüm değişikliklere ait onaylı belgeler ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (Hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılanların kimlik fotokopileri ve ikametgah belgelerinin onaylı suretleri)
3.   Merkez nakline ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı. (3 Adet) (bu kararda değişen adresin eski ve yeni şekli açıkça belirtilecektir)
4.   Merkez nakline ilişkin tadil metni (2 Adet asıl, ortaklarca imzalı)
5.   Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu’ndan Sicil Tüzüğü’nün 47. maddesine göre alınan belge aslı (1 Adet)
6.   Şirket temsilcilerinin şirket unvanı altında düzenlenen imza sirküleri (2 Adet)
7.   Şirket ortaklarının Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
8.   Şirket ortaklarının Sabıka Kayıtları veya Nüfus Kayıt Örnekleri (2’şer Adet)
9.   Şirket ortaklarının 3’er adet fotoğrafları
10. Gündemin Ortaklara Tebliğ Listesi
11. Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Yetkilileri imzalı) 

Belgeler:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Değişikliğe ilişkin Eski ve Yeni şeklinin açıkça belirtildiği Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 adet)
3.   Değişikliğe ilişkin Tadil Metni (Ortaklar tarafından imzalı 2 Adet)
4.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi 
5.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

Belgeler:

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:
1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.  Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.  Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

Belgeler:

SERMAYE ARTTIRIMI:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 Adet)
3.   Sermaye artırımına ilişkin tadil metni (2 Adet)
4.   Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM Raporu ve Faaliyet Belgesi aslı
5.   Sermayenin artan kısmı ayni sermaye ise Mahkeme Kararı ve bilirkişi raporu aslı veya YMM Raporu
6.   Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71. Maddesine göre ortaklık listesi (Şirket Ortakları tarafından imzalı)
7.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

Belgeler:

SERMAYE AZALTIMI:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (1 Adet)
3.   Sermaye azaltımına ilişkin ortaklar tarafından imzalı tadil metni (2 Adet)
4.   Mahkeme Kararı’nın aslı veya Noter Onaylı sureti (1 Adet)
5.   Mahkeme tarafından atanmış 3 kişilik bilirkişi tarafından hazırlanan raporun asılları (1’er Adet)
6.   Alacakları davete ilişkin Üç defa yayınlanan Ticaret Sicil Gazeteleri (1’er Adet)
7.   Yönetim Kurulu, Müdürler ve Denetçiler tarafından imzalı alacakların Adı/Soyadı ve Ticaret Ünvanları ve alacaklarının miktarını gösteren alacaklar listesi ile muaccel borçların ödenmesine veya temin edilmesine ilişkin belgelerin asılları (1’er Adet)
8.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

Belgeler:

SİGORTA ACENTELİĞİ:
1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.  Acentelik Sözleşmesi (2 Adet) 
3.  Noter Onaylı Acentelik Vekaletnamesi (2 Adet)
4.  Daha önce tescil edilmiş ve acenteliği devam eden Sigorta Acentelerinden alınmış muvafakatname belgelerinin aslı.

Belgeler:

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ:
1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.  Noter onaylı Fesihname (2 Adet)  

Belgeler:

HİSSE DEVRİ:
1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.  Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.  Noterden Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet)
4.  Yeni Ortağın Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet) 
5.  Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

NOT : Hisseyi devreden ortak aynı zamanda yetkili ise yetkisinin sona erdiği belirtilmeli ve yeni müdür atama kararı alınmalıdır.

Belgeler:

HİSSE DEVİR VE YETKİ KARARI:
1.  Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.  Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Hisse Devir ve Yetki Kararı (3 Adet)
3.  Noterden Hisse Devir Sözleşmesi (2 Adet)
4.  Yeni Ortağın Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet) 
5.  Yetkili atanan kişinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6.  Yetkili atanan kişinin Sabıka Kaydı ve Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
7.  Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

NOT : Hisseyi devreden ortak aynı zamanda yetkili ise yetkisinin sona erdiği belirtilmeli ve yeni müdür atama kararı alınmalıdır. 

Belgeler:

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Adı ve Soyadı değişikliğine ilişkin Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Evlilik yoluyla Soyadı değişen Ortağın; Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı, Evlilik Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)
4.   Adı veya Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise Noter onaylı imza beyannamesi aslı (2 Adet)
5.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi (2 Adet)         
6.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi

NOT: 
Adı veya Soyadı değişikliği Mahkeme Kararı ile değişiyorsa; Mahkeme Kararı Aslı veya Mahkeme yada Noter Onaylı Örneği, Kimlik Fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü'nden alınan   Nüfus Kayıt Örneği aslı ve İkametgah Belgesi aslı (2'şer Adet)

Belgeler:

ORTAĞIN VEFATI:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Merkez Tic. Sic. Memurluğu tarafından onaylı son Ortaklık durumunu gösteren yazı aslı (1 Adet)
4.   Noterce düzenlenmiş temsile yetkili kişilerce imzalanmış tescil talepnamesi (2 Adet)
5.   Yetkili atanan kişinin Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
6.   Yetkili atanan kişinin sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
7.   Gündemin Ortaklara elden Tebliğ Listesi

Belgeler:

ŞUBE KAPANIŞI:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Şubenin açılış tarihinden kapanış tarihine kadar olan gazetelerin fotokopileri (1’er Adet)
4.   Gündemin Ortaklara elden Tebliğ Listesi 

Belgeler:

TASFİYEYE GİRİŞ:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış) 
2.   Noter onaylı Ortaklar Kurulu Tasfiye Giriş Kararı (3 Adet)(Kararda Tasfiye Memuru’nun Adı Soyadı T.C.numarası ve adresi açıkça belirtilecektir.)
3.   Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket ünvanı altında düzenlenmiş tescil talepnamesi (2 Adet)
4.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi 
5.   Tasfiye giriş bilançosu aslı (1 Adet Şirket ortakları ve muhasebeci kaşeli imzalı)
6.   Tasfiye İlan Formu aslı (Tasfiye memuru tarafından imzalı)
7.   Tasfiye memurunun Kimlik Fotokopisi ve İkametgah Belgesi aslı (2’şer Adet)
8.   Tasfiye memurunun fotoğrafı (2 Adet)
9.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi 

Belgeler:

TASFİYE SONU-TERK:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter onaylı Tasfiye sonu ortaklar kurulu kararı (3 Adet)
3.   Tasfiye sonu bilançosu Muhasebeci Kaşeli İmzalı  (1 Adet)
4.   Bağlı bulunulan Vergi Dairesi’nden alınan borcu yoktur belgesinin aslı.
5.   İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyannamesi - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış (2 Adet)
6.   Yetkili tarafından imzalı Sigortalı işten ayrılış bildirgesi EK-5
7.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi 

Belgeler:

TASFİYEDEN VAZGEÇME:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Noter onaylı Tasfiyeden vazgeçme ve müdür atamaya ilişkin Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Mahkeme kararı aslı veya mahkeme yada noter onaylı sureti ve bilirkişi raporu aslı 
4.   Şirket ortakları tarafından imzalı Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 71.Maddesine göre düzenlenmiş ortaklık listesi 
5.   Ortakların ve müdürün kimlik fotokopileri (2’er Adet)
6.   Ortakların ve müdürün Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi aslı (2’er Adet)
7.   Ortakların ve müdürün sabıka kaydı veya nüfus kayıt örneği aslı (2’şer Adet)
8.   Ortakların ve müdürün fotoğrafları (2’er Adet)
9.   Gündemin Ortaklara Elden Tebliğ Listesi 

Belgeler:

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ:
1.   Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2.   Nev’i değişikliği ile ilgili Noter Onaylı Ortaklar Kurulu Kararı (3 Adet)
3.   Noter onaylı Anasözleşme (5 Adet) 
4.   Gündemin üyelere tebliği ile ilgili elden tebliğ listesi aslı
5.   Noterce düzenlenmiş Şirketi kuruluşta temsile yetkili kişilerce imzalanmış kuruluş tescil talepnamesi aslı ( 3 Adet)
6.   Kuruluş Bildirim Formu (3 Adet)
7.   Nev’i değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili; bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı aslı veya YMM  raporu ve Faaliyet Belgesi aslı (1 Adet)
8.   Ayni Sermaye gayrimenkul ise üzerine takyidat olmadığına dair ilgili tapu dairesinden, nakil vasıtası ise mülkiyeti muhafaza kaydının olmadığına dair ilgili trafik müdürlüğünden alınacak yazı aslı ve ruhsatların Noter onaylı sureti
9.   Ortakların ve Müdürün Kimlik Fotokopileri ve Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış İkametgah Belgesi aslı (4’er Adet)
10. Ortakların ve Müdürün Sabıka Kaydı veya Nüfus Kayıt Örneği aslı (2’şer Adet)
11. Ortakların ve Müdürün Fotoğrafları (3’er Adet)
12. Defterleri ve evrakları tutacak SMMM faaliyet belgesi aslı (1 Adet)
13. Kira Kontratı Aslı veya Tapu Fotokopisi (1 Adet)

Belgeler:

Önemli Notlar:
a) Limited Şirket esas sermayesi Anonim şirket sermayesinden az olamaz. 
b) Nev’i değiştiren şirketin ortakları iki yılı geçmedikçe hisselerini devredemez.(TTK.404)
c) Kurucular Maddesinde; “……Limited Şirketi ünvanlı şirketin T.T.K.’nun 152’inci maddesigereği nev’i değiştirmek suretiyle aşağıda Adları, Soyadları, İkametgahları ve Uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur” ibaresine yer verilmelidir.
d)Unvan Maddesinde; Limited kelimesi yerine Anonim kelimesinin dışında değişiklik yapılamaz. Nev’i değişikliği unvan değişikliği anlamına gelmez.
e)Amaç ve konu maddesinde; Limited şirketin ilgili maddeleri aynen yazılacaktır.Nev’i değişikliği Limited Şirketten Anonim Şirkete söz konusu olduğundan dolayı Limited Şirket önce ortak sayısını 5’e tamamladıktan ve gerekirse sermayesini yeterli duruma getirdikten (arttırdıktan) sonra nev’i değişikliğine başlaması işlemleri kolaylaştıracaktır. 
Aktif Ziyaretçi 9
Bugün2.479
Dün3.567
Toplam1.383.403
Sayfa Gösterimi1.514.115
IP'niz : 54.197.87.25
Site HaritasıYEMEK YARIŞMASINDAKİ YEMEK VE TATLI ÇEŞİTLERİ İÇİN TARİFLERFuar Duyuruları2012 Eğitim TakvimiYurtdışı Gezi ProgramıAnfas Fuar DuyurularıButso Önemli Duyurular PanosuOda Sicil DilekçelerKampanya DuyuruButsoAmblemBeceri10KitaplarimizYurdışı Fuarlarİl GGK Çalışma EsaslarıTOBB GGK Çalışma EsaslarıGGK İl KuruluKGK EtkinliklerKGK Girişimci Rehberiİl Kurul Üyeleriİl KGK Çalışma EsaslarıTOBB KGK Çalışma EsaslarıNasıl Üye OlurumProtokol ListesiÖnemli TelefonlarBurdur Ekonomisi2011 Yılı Seminerleri2010 Yılı SeminerleriDış Ticaret DuyurularAidatTAPDKKooperatif İşlemleriŞahıs İşlemleriLimited ŞirketlerAnonim Şirket İşlemleriK Belgeleriİş Makinası Tescil-TasdikEkspertiz RaporuKapasite RaporuOda Kayıt LevhasıÜye Kimlik KartıBağ-Kur Evrakı TasdikiSicil Gazetesi Suretiİmza Tasdik İşlemleriTicari İkametgah BelgesiYerli İstekli Belgesiİhale Durum BelgesiOda Sicil Kayıt BelgesiBaşkanımızBurdur İlinde Kültür ve TurizmBurdur İlinin KonumuNeden Üye Olmalıyım?Burdur'un TarihçesiİGEME TemsilciliğiK Türü Yetki BelgeleriTicaret Sicil MemurluğuÖzel Kalem ServisiOda Sicil MemurluğuDış TicaretMuhasebe ServisiBilgi İşlem BirimiGenel SekreterlikBasın Yayın ve Halkla İlişkilerMeclisYönetim KuruluKalite PolitikasıOda TarihçesiGeçici Vergiler
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2010 butso.org.tr | bilgi@butso.org.tr